โครงการฝึกอบรมการต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการฝึกอบรมการต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ (อบจ.ชบ.2) ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
นายเดชา จันทร์เล็ก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทน นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการต่อต้านยาเสพติด พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา และนายสัมฤทธิ์  พงษ์วิรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษ โดยมีนางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ (อบจ.ชบ.2) เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวจัดโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ศป.ปส.อบจ.ชบ) ร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จำนวน 200 คน เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากเรือนจำกลางชลบุรี สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีราชา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
Copyright © 2022. All rights reserved.