โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
เนื่องใจวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

 

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์ ที่จะเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันด้วยเล็งเห็นว่ายาเสพติดเป็นภัยร้ายแรง ที่ทำลายการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมรัฐบาล จึงกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันนำแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ประกอบกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุนส่งเสริมป้องกัน และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็นถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี(ศป.ปส.อบจ.ชบ.) มีเจตจำนงที่จะปลูกจิตสำนึกบุคลากรครูและนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นพลังที่เข้มแข็ง อีกทั้งยังแสดง ให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของบุคลากรครู และนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่จะร่วมเป็นพลังเอาชนะยาเสพติดได้อีกด้วย ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยบุคลากรครูนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 290 คน

Copyright © 2022. All rights reserved.