โครงการฝึกอบรมเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการฝึกอบรมเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)(อบจ.ชบ.7)
ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี นายเพทาย สุภาผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เขตอำเภอบ่อทอง เป็นผู้แทน นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นางสกุลพร หศิภาพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) (อบจ.ชบ.7) เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวจัด
โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ศป.ปส.อบจ.ชบ) เพื่อให้นักเรียน
ได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกัน
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
Copyright © 2022. All rights reserved.