โครงการฝึกอบรมการต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 (รร.บ้านหนองใหญ่)

โครงการฝึกอบรมการต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อำเภอบ่อทอง
นายเพทาย  สุภาผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอบ่อทอง เป็นผู้แทน นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการต่อต้านยาเสพติด โครงการดังกล่าวจัดโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ศป.ปส.อบจ.ชบ) ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากเรือนจำกลางชลบุรี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้
Copyright © 2022. All rights reserved.