หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติมเรื่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โพสต์โพสต์แล้ว: จันทร์ 09 เม.ย. 2018 3:57 pm
โดย ponravint
เรียน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.โอ.เอ็ม.ซัพพลาย
ตามที่ท่านได้สอบถามเพิ่มเติมเรื่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจีดซื้อคุภัณฑ์ห้องสมุด โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง จำนวน 18 รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเรียนชี้แจงตามที่คณะกรรมการฯ กำหนดดังนี้
- รายการที่ 3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง
ตอบ มีการกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย และหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตหรือสาขาของบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทยว่าในสายการผลิตมีการสนับสนุนทางด้านเทคนิค เพื่อประสิทธิภาพด้านการบริการหลังการขาย
เนื่องจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องระบุข้อกำหนดดังกล่าวไว้ เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ไม่ได้คุณภาพ เช่น เป็นเครื่องประกอบ การใช้งานหรือคุณภาพการใช้งานจะไม่ดีพอ และราคาอาจจะแพงกว่าหรือถูกกว่า เพราะการประกอบอุปกรณ์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ได้มีการรับรองคุณภาพที่ได้มาตรฐานอาจเป็นได้ ดังนั้น การใช้งานของทางราชการ ถือว่าคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการทำงานที่สำคัญมาก หากได้เครื่องที่ไม่ได้คุณภาพหรือมาตรฐานรับรอง อาจก่อให้เกิดผลเสียได้ จึงจำเป็นต้องมีการระบุข้อกำหนดไว้
เพื่อให้ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และมีการรับรองคุณภาพการผลิตจากผู้ผลิตโดยตรง และการบริการหลังการขายที่สามารถติดตามได้ทันเหตุการณ์ และยังมั่นใจได้ว่าได้ของที่เป็นมาตรฐานเชื่อถือได้
จึงต้องมีการกำหนดตามที่ผู้ค้าสอบถาม เพื่อป้องกันการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพที่ดีตามที่ต้องการและการใช้งาน
ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ