สถานะ ออนไลน์

มี 147 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เอกสารเผยแพร่
Overview Search Downloads
Overview
Number of Categories: 48
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และระเบียบข้อกฎหมาย Files: 17
โครงสร้างองค์กร ม.7(1) Files: 1
อำนาจหน้าที่ ม.7(2) Files: 3
สถานที่ติดต่อ ม.7(3) Files: 0
กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4) Files: 6
ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)-การประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป Files: 4
ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)-การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Files: 78
นโยบายหรือการตีความ ม.9(2) Files: 0
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ปีปัจจุบัน ม.9(3)-ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย Subcategories: 2 Files: 7
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ปีปัจจุบัน ม.9(3)-ข้อมูลแผนเเละงบประมาณ Files: 45
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ปีปัจจุบัน ม.9(3)-งบแสดงฐานะการเงิน รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบประกอบอื่นๆ Files: 3
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ปีปัจจุบัน ม.9(3)-บัญชีโอนงบปะมาณ Files: 6
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ปีปัจจุบัน ม.9(3)-แผนการดำเนินงาน Files: 7
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)-ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Files: 1
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)-“คู่มือสำหรับประชาชน” องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Files: 24
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)-ข้อมูลรายได้ (การเก็บภาษีฯ - ค่าธรรมเนียมฯ) Files: 26
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)-คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมฯ ของข้าราชการ Files: 3
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)-ประมวลจริยธรรม อบจ.ชลบุรี Files: 1
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)-มาตรฐานตำแหน่งระบบแท่ง (สำนักงาน + ครู) Subcategories: 4 Files: 101
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)-ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียม Files: 3
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6) Subcategories: 5 Files: 1131
มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายฯ ม.9(7) Files: 18
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-การตรวจรับการจ้าง Subcategories: 2 Files: 49
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-งานราคากลาง (โดยวิธีตกลงราคา) และประกาศผู้ชนะราคา Subcategories: 3 Files: 2416
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-ประกาศราคากลางและการคำนวนราคากลาง Files: 701
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) Files: 24
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง Files: 356
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง Files: 43
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานผลการดำเนินงาน Files: 2
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-รายงานการติดตามและประเมินผล Subcategories: 1 Files: 3
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)-เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส Files: 0
โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Files: 2
รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการที่ประเมินโดยคณะทำงานของจังหวัด (Core Team) Files: 1
จดหมายข่าว อบจ.ชลบุรี Files: 12
ระบบ E - laas Subcategories: 2 Files: 2
งานประกาศสอบราคา Files: 6
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ปีปัจจุบัน ม.9(3)-ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Files: 3
ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) Files: 1
โครงการบูรณาการเสริมสร้างความร่วมมือการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในจังหวัดชลบุรี "งานวันต่อต้านคอร์ปชันสากลประเทศไทย จังหวัดชลบุรี" ประจำปี 2561 Files: 1
โครงการเสริมสร้างความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานแก่บุคคลากรของ อบจ.ชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561 Files: 1
ข้อมูลเชิงสถิติผู้ใช้บริหาร ปี 2561 Files: 2
คู่มือการใช้ระบบงานต่างๆ Files: 1
องค์ความรู้ขององค์กร (KM) Subcategories: 11 Files: 12
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 Subcategories: 27 Files: 104
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี Files: 2
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) Files: 1
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) Subcategories: 6 Files: 37
เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ Files: 18