สถานะ ออนไลน์

มี 169 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วน
สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวครบวงจร ที่ได้มาตรฐานสากล
และพัฒนาเศรษฐกิจ  การศึกษา  กีฬา  สุขภาพ  สิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการโดยท้องถิ่น  เป็นกลไกสำคัญ
เพื่อขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 

พันธกิจ

          1.  เสริมสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
          2.  ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
          3.  ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
          4.  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรเอกชน อปท.ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
          5.  สนับสนุนช่วยเหลือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันแก้ปัญหาสังคมยาเสพติดและโรคเอดส์
          6.  เสริมสร้างความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ และการจัดระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชน
          7.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม รวมทั้งช่องทางในการขยายตัวทางการค้า การท่องเที่ยวและกีฬา

 

กลยุทธ์ในการพัฒนา

          1.  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีให้มีการขยายตัวอย่างเพียงพอต่อการสร้างงานและสร้างรายได้  รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายชุมชนให้เกิดการเชื่อมโยงพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน  สามารถพึ่งตนเองได้

          2.  เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่าที่ดีในสังคมไทยบนพื้นฐานของการอนุรักษ์วัฒนธรรม  และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย  สามารถสร้างคนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม  จริยธรรม  และมีระเบียบวินัย

          3.  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนทุกคนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  มีกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบคุ้มครองความมั่นคงทางสังคม  รวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง

          4.  เพื่อพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดชลบุรีให้ก้าวหน้า  ทันสมัย  เหมาะสมกับภาวการณ์ในปัจจุบัน

          5.  เพื่อให้การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  เพื่อให้คนและธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างสมดุลและยั่งยืน

          6.  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี  มีประสิทธิภาพ  มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกันคิด  ร่วมกันทำและร่วมกันรับผิดชอบ  เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็นบุคลากรยุคใหม่สามารถนำพาองค์กรไปสู่องค์กรยุคใหม่และสามารถบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบการบริหารสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี