สถานะ ออนไลน์

มี 186 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วิสัยทัศน์

 

 

 

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

* - * - * - * - * - * - * - * - * -*

วิสัยทัศน์"เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วนสู่เมืองนวัตกรรมน่าอยู่  ศูนย์กลางการท่องเที่ยว  กีฬานานาชาติ  พัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

พันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาในภาพรวมไว้  ดังนี้

(1)  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  องค์กรเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               

(2)  ส่งเสริมการจัดการศึกษา  การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

(3)  ส่งเสริมการศึกษาให้เข้าสู่นวัตกรรมสมัยใหม่

(4)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาระดับนานาชาติ

(5)  เสริมสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(6)  ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

(7)  สนับสนุนช่วยเหลือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การป้องกันแก้ปัญหาสังคม  ยาเสพติด

(8)  เสริมสร้างความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอย  การจัดระบบบำบัดน้ำเสีย  การบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

กลยุทธ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี          ในภาพรวมไว้  ดังนี้

        (1)  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีให้มีการขยายตัวอย่างเพียงพอต่อการสร้างงานและสร้างรายได้  รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายชุมชนให้เกิดการเชื่อมโยงพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน  สามารถพึ่งตนเองได้

        (2)  เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างคุณค่าที่ดีในสังคมไทยบนพื้นฐานของการอนุรักษ์  วัฒนธรรม  และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย  สามารถสร้างคนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม  จริยธรรม  และมีระเบียบวินัย

        (3)  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนทุกคนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบคุ้มครองความมั่นคงทางสังคม  รวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง

        (4)  เพื่อพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดชลบุรีให้ก้าวหน้าสู่นวัตกรรมสมัยใหม่

        (5)  เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ             การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  เพื่อให้คนและธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างสมดุลและยั่งยืน

        (6)  ส่งเสริมกีฬาให้เป็นศูนย์กลางของชาติและนานาชาติ  โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐ  เอกชน  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป

        (7)  ส่งเสริมการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว  ด้านความยั่งยืนของสินค้า  การบริการ  ด้านการแข่งขัน  ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชล

        (8)  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี  มีประสิทธิภาพ  มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกันคิด  ร่วมกันทำและร่วมกันรับผิดชอบ  เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็นบุคลากรยุคใหม่สามารถนำพาองค์กรไปสู่องค์กรยุคใหม่และสามารถบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบการบริหารสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี          ในช่วงปี  2561 – 2565  ไว้  7  ยุทธศาสตร์  ได้แก่

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.  ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6.  ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

        ดังนั้น  เพื่อให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในแต่ละยุทธศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจึงได้กำหนดแนวทาง / มาตรการพัฒนาแต่ละด้าน  ดังนี้

       1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต

         ภารกิจหลัก : การพัฒนาคุณภาพชีวิต

                1)  พัฒนาอาคารสถานที่สำหรับการจัดการศึกษา

                2)  พัฒนาวัสดุ  ครุภัณฑ์ทางการศึกษา

                3)  พัฒนาระบบการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                4)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและศาสนา

                5)  ส่งเสริมการจัดการศึกษา  การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง  เท่าเทียมและมีคุณภาพ

                6)  ขยายและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น

                7)  สนับสนุนและพัฒนาสถานพยาบาล

                8)  สนับสนุนและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ที่จำเป็น

                9)  พัฒนาระบบการให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนให้ทั่วถึง

                10)  พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

         วัตถุประสงค์

                1)  เพื่อให้สถานศึกษามีอาคารสถานที่พอสำหรับจัดการศึกษา

                2)  เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมือ  เครื่องใช้เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

                3)  เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษา  ได้มีทักษะความเป็นเลิศ

                4)  เพื่อให้การบริหารทางการศึกษาเป็นไปอย่างทั่วถึง  และเสมอภาค

                5)  เพื่อให้สถานศึกษาในชุมชนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน

                6)  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและศาสนา

                7)  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

                8)  เพื่อให้สถานพยาบาลมีเครื่องมือเครื่องใช้บริการประชาชน

                9)  เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้เพิ่มขึ้น

                10)  เพื่อให้การบริการด้านสุขภาพแก่สตรี  คนชรา  เด็ก  คนด้อยโอกาส  เป็นไปอย่างทั่วถึง

         เป้าประสงค์

                1)  เพื่อให้เด็กที่มีอายุครบตามเกณฑ์ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับให้ครบเป้าหมาย                ที่กำหนด

                2)  เพื่อให้สถานศึกษามีอาคารสถานที่  และเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

                3)  เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีทักษะความเป็นเลิศ

                4)  เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

                5)  เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและศาสนา

                6)  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีทางด้านสุขภาพอนามัย

                7)  เพื่อให้สถานพยาบาลมีความสามารถให้บริการที่ดีกับประชาชน

         กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต

                1)  พัฒนาอาคารสถานที่สำหรับการจัดการศึกษา

                     (1)  ก่อสร้างอาคารเรียน

                     (2)  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

                     (3)  พัฒนาห้องเรียน

                     (4)  พัฒนาพื้นที่และภูมิทัศน์

                2)  พัฒนาวัสดุ  ครุภัณฑ์ทางการศึกษา

                     (1)  สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา

                     (2)  สนับสนุนวัสดุการศึกษา

                3)  พัฒนาระบบการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                     (1)  สนับสนุนระบบกระบวนการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ

                     (2)  จัดกิจกรรมแข่งขันทางด้านวิชาการ

                4)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและศาสนา

                     (1)  สนับสนุนให้องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และศาสนา

                     (2)  เผยแพร่กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และศาสนา

                5)  ส่งเสริมการจัดการศึกษา  การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง  เท่าเทียมและ มีคุณภาพ

                     (1)  พัฒนาสถาบันศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ

                     (2)  ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

                6)  ขยายและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น

                     (1)  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน

                     (2)  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาชุมชน

                7)  สนับสนุนและพัฒนาสถานพยาบาล

                     (1)  สนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่

                     (2)  สนับสนุนครุภัณฑ์

                8)  สนับสนุนและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ที่จำเป็น

                     (1)  สนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

                     (2)  สนับสนุนและพัฒนาสถานที่พร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการให้บริการทางการแพทย์

                9)  พัฒนาระบบการให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนให้ทั่วถึง

                     (1)  พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

                     (2)  สนับสนุนบริการด้านการดูแลสุขภาพให้ประชาชน

                     (3)  สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์  สำหรับให้บริการประชาชนด้านสุขภาพ

                     (4)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการสุขภาพในทุกระดับ

                10)  พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

                     (1)  พัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนตามสาขาอาชีพ

                     (2)  พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนตามเกณฑ์วัย

         ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย

1. จำนวนอาคารเรียนที่ได้ก่อสร้าง

2. จำนวนอาคารอเนกประสงค์ที่ได้ก่อสร้าง

3. จำนวนห้องเรียนที่ได้รับการพัฒนา

4. จำนวนพื้นที่และภูมิทัศน์ที่ได้รับการพัฒนา

5. จำนวนครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน

6. จำนวนวัสดุการศึกษาได้รับการสนับสนุน

7. จำนวนการพัฒนาระบบการบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ

8. จำนวนการจัดกิจกรรมแข่งขันทางด้านวิชาการ

9. จำนวนองค์กรที่มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา

10. จำนวนองค์การที่เผยแพร่กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา

11. จำนวนสถาบันการศึกษาในสังกัดที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ

12. จำนวนสถาบันการศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ตลอดชีพ

13. จำนวนสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน

14. จำนวนสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาชุมชน

15. จำนวนอาคารที่ได้รับการพัฒนา

16. จำนวนครุภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน

17. จำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

18. จำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับการสนับสนุน

19. จำนวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

20. จำนวนประชาชนที่ได้รับบริการสุขภาพ

21. จำนวนวัสดุ อุปกรณ์ที่ให้ปบริการประชาชน

22. จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุกระดับ

23. จำนวนกลุ่มของประชาชนตามสาชาอาชีพที่ได้รับการพัฒนา

24. จำนวนประชาชนตามเกณฑ์วัยที่มีส่วนร่วม

       2.ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

         ภารกิจหลัก : พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

1)    การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว  สินค้าและบริการ                    ด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน  รองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

2)   การส่งเสริมแลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับ               การขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3)   การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน             ในการพัฒนาการท่องเที่ยว

4)   การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว

5)   การส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐาน  และสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน  รองรับการจัดการแข่งขันในระดับชาติ  และระดับนานาชาติ

6)   ส่งเสริมพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ  สามารถนำไปสู่กีฬาเพื่อการอาชีพได้

7)   การส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

         วัตถุประสงค์

                        1)  เพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว  สินค้า  และบริการทางการท่องเที่ยว                   ให้มีมาตรฐาน  มีความหลากหลาย  สามารถรองรับตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                        2)  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีบทบาทสำคัญ                 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดชลบุรี

                        3)  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศและนานาชาติ  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  ตลอดจนสร้าง  ความเข้าใจ / ภาคภูมิใจในท้องถิ่น  จิตสำนึกท้องถิ่นและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

                        4)  เพื่อส่งเสริมการบูรณาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  โดยการมีส่วนร่วมและการบูรณาการของภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาชน  สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาการท่องเที่ยว  เพื่อสร้างความมั่นใจของนักท่องเที่ยว

                        5)  เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานด้านกีฬาของจังหวัดชลบุรีให้ได้มาตรฐานและให้ประกอบเป็นอาชีพได้

                        6)  เพื่อให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนมีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง  รู้กฎและกติกา  จนสามารถถึงขั้นดูกีฬาเป็น  เล่นกีฬาได้  มีทัศนคติที่ดี  มีระเบียบวินัย  และมีน้ำใจนักกีฬา

                        7)  เพื่อเสริมสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา               สำหรับประชาชนทุกกลุ่ม

 

         เป้าประสงค์

                        1)  เพื่อให้จังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของประเทศและนานาชาติที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และกระจายรายได้               สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

                        2)  เพื่อให้จังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศและนานาชาติ

                        3)  เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีศักยภาพและประสิทธิภาพ  รองรับ             การบริหารด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศและนานาชาติ  และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน             ในการพัฒนาการท่องเที่ยว

                        4)  เพื่อให้การกีฬาของจังหวัดชลบุรีได้มาตรฐานสากลและสามารถประกอบเป็นอาชีพได้

                        5)  เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชลบุรีได้รับการส่งเสริมให้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา                  จนเป็นวิถีชีวิต  มีสุขภาพที่ดี  มีน้ำใจนักกีฬา

                        6)  เพื่อพัฒนานักกีฬาของจังหวัดชลบุรีให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับต่าง ๆ             อันจะสร้างความภาคภูมิใจและนำมาซึ่งความสามัคคีของคนในจังหวัด

                        7)  เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

         กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

                        เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา  ดังนี้

                        1)  การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว  สินค้า  และบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายเกิดความสมดุลและยั่งยืน

                     (1)  พัฒนาส่งเสริมการตลาด  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว  สินค้า  และบริการ              ทุกรูปแบบให้มีความหลากหลาย

                     (2)  สร้างสมดุลในแหล่งท่องเที่ยว  สินค้า  และบริการ  ทั้งในเชิงพื้นที่  เชิงเวลา  ฤดูกาล  และรูปแบบการท่องเที่ยว

                     (3)  ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ การใช้กลไกทางการตลาด               ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน

                        2)  การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับ                  การขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

                     (1)  ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม / เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

                     (2)  ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

                     (3)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว

                        3)  การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว

                     (1)  ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด

                     (2)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและได้รับประโยชน์ทางการท่องเที่ยว

                        4)  การบรูณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว

                     (1)  การบูรณาการร่วมกับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยวและเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

                     (2)  การบูรณาการส่งเสริมการตลาดเพื่อดึงดูดการเดินทางท่องเที่ยว  และกระตุ้น             การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ

                     (3)  ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศเพื่อการพัฒนา             การท่องเที่ยว

                        5)  การส่งเสริมพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศสามารถนำไปสู่กีฬาเพื่อการอาชีพได้

                     (1)  สนับสนุนพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับโรงเรียนและเยาวชนรวมถึงองค์กรต่าง ๆ

                     (2)  สนับสนุนพัฒนากีฬาให้เป็นกีฬาอาชีพตามชนิดกีฬามาตรฐาน

                 6)  การส่งเสริมและพัฒนากีฬาและสนามกีฬาสำหรับรองรับกีฬาขั้นพื้นฐาน

                     (1)  จัดสร้างสนามกีฬาให้เพียงพอกับประชาชน  และชนิดกีฬา

                     (2)  ส่งเสริมการเล่นกีฬาในทุกระดับ

                     (3)  จัดให้มีอุปกรณ์และสถานที่เพื่อการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานตามสวนสาธารณะชุมชน  และสถานศึกษา

                 7)  การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา  และการกีฬามวลชน

                     (1)  ส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ทุกกลุ่มและทุกพื้นที่

                     (2)  พัฒนาคุณภาพของผู้ฝึกสอนกีฬาให้มีมาตรฐาน

                 8)  ส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา

                     (1)  พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการออกกำลังกายและการกีฬา              เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่

                     (2)  พัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับการออกกำลังกายและเล่นกีฬา               ตามความเหมาะสม

                     (3)  จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

        ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วย

 1. จำนวนความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว  กิจกรรมทางการท่องเที่ยว  สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

2. จำนวนผู้เยี่ยมเยือนเฉลี่ยในแต่ละปี

3.  รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10

4.  จำนวนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

5.  ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ

6.  ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว  สินค้า  และบริการทางการท่องเที่ยว

7.  ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อความปลอดภัยและสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว

8.  ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อคุณภาพและปริมาณของบุคลากร                       ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี

9.  จำนวนชุมชน / ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

10. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

11. จำนวนหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

12. จำนวนเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาทางกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

13. จำนวนสนามกีฬาที่ได้รับจัดสร้าง

14. จำนวนประชาชนที่เล่นกีฬาในทุกระดับ

 15. จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา

 16. อันดับการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ

       3.ยุทธศาสตร์ : โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

         ภารกิจหลัก : โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

                1)  พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่งและ  Logistic

                2)  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

                3)  พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

                4)  พัฒนาระบบทางระบายน้ำ      

         วัตถุประสงค์

                        1)  เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย

                        2)  เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

                        3)  เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก  สบาย  และปลอดภัย

                        4)  เพื่อให้การระบายน้ำมีความรวดเร็ว

         เป้าประสงค์

                        1)  ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัยในการเดินทาง

                        2)  ภาคเอกชนมีเส้นทางในการขนส่งที่สะดวก  รวดเร็ว

                        3)  ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

                        4)  ประชาชนมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

                        5)  ป้องกันการท่วมขังของน้ำทำให้ประชาชนไม่เดือดร้อน

         กลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

                        เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ดังนี้

1)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

(1)                พัฒนาเส้นทางความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย

(2)                พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ

2)  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

(1)                ขุดลอกคู  คลอง  หนอง  บึง  ให้เป็นแหล่งรองรับน้ำได้มากขึ้น

(2)                สร้างแหล่งน้ำใหม่ในพื้นที่ลุ่ม

3)  พัฒนากระแสไฟฟ้าและแสงสว่าง

(1)                ขยายเขตการจ่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึง

(2)                ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

4)  พัฒนากระแสไฟฟ้าและแสงสว่าง

(1)                ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

(2)                วางท่อระบายน้ำ

(3)                ก่อสร้างดาดคอนกรีต

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่งประกอบด้วย

1. จำนวนเส้นทางที่ได้รับก่อสร้าง

2. จำนวนระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้ประสิทธิภาพ

3. จำนวนการขุดลอกคู คลอง หนอง บึง ที่ได้จัดทำ

4. จำนวนที่สร้างแหล่งน้ำใหม่

5. จำนวนการขยายเขตไฟฟ้า

6. จำนวนการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

7. จำนวนการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

8. จำนวนการวางท่อระบายน้ำ

9. จำนวนการก่อสร้างดาดคอนกรีต

       4. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         ภารกิจหลัก : การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                1)  ส่งเสริมพัฒนาสถาบันการเกษตรให้เข้มแข็งยั่งยืน

                2)  ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล

                3)  เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สำหรับเป็นแหล่ง  การเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

                4)  ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการมีงานทำและมีรายได้เพิ่ม

                5)  ส่งเสริมคุณภาพสินค้า  ผลิตภัณฑ์  และความเป็นเอกลักษณะของท้องถิ่นสู่ภูมิภาคและระดับสากล

         วัตถุประสงค์

                1)  เพื่อพัฒนาหมู่บ้านยากจน  และลดจำนวนครัวเรือนยากจนลง

                2)  ประชาชนมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น

         เป้าประสงค์

                        1)  ประชาชนมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิต

                        2)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

                        3)  ประชาชนมีแนวทางในการเพิ่มรายได้

         กลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                1)  ส่งเสริมพัฒนาสถาบันการเกษตรให้เข้มแข็งยั่งยืน

                     (1)  ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้เป็นสถาบันที่มีความเข้มแข็ง

                     (2)  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีให้กับกลุ่มสถาบันการเกษตรกร

                2)  ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล

                     (1)  ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

                     (2)  ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง  (SMEs)

                3)  เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเป็นแหล่ง            การเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

                     (1)  ส่งเสริมและฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืน  ด้วยวิธีเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่  เกษตรธรรมชาติ

                     (2)  สนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง  และพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน                เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

                4)  ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการมีงานทำและมีรายได้เพิ่ม

                     (1)  ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน

                     (2)  ส่งเสริมการสร้างทักษะด้านงานฝีมือ  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  เพื่อเพิ่มรายได้

                5)  ส่งเสริมคุณภาพสินค้า  ผลิตภัณฑ์  และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสู่ภูมิภาคและระดับสากล

                     (1)  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น  และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                     (2)  ส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย

1. จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง

2. จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับกาพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี

3. จำนวนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้รับการสนับสนุน

4. จำนวนอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลางที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

5. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและฟื้นฟูระบบเกษตร

6. จำนวนเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้มแข็ง

7. จำนวนประชาชนที่ได้รับการอบรมฝึกอาชีพ

8. จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมสร้างทักษะด้านงานฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อเพิ่มรายได้

9. จำนวนสินค้าที่ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

10. จำนวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม ให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

       5. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

         ภารกิจหลัก : การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  การรักษาความปลอดภัย               ในชีวิตและทรัพย์สิน

                1)  รณรงค์สร้างจิตสำนึกในสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง  เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว

                2)  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดรวมถึงวิธีการบำบัดรักษา

                3)  พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรให้เข้มแข็ง  โดยผู้นำท้องถิ่นให้ความสำคัญในการป้องกัน

                4)  ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก  และบูรณาการให้ทั่วถึง  และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

                5)  ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

         วัตถุประสงค์

                1)  เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักตนเอง  รักครอบครัว  รวมทั้งประเทศชาติในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม

                2)  เพื่อรวบรวมแนวทาง  วิธีการ  กลยุทธ์  วัสดุอุปกรณ์ของทุกหน่วยในสังคมแบบบูรณาการ  โดยพร้อมกันต่อเนื่องกันแบบองค์รวม

                3)  เพื่อให้ประชาชนเป็นคนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม  เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย  บ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม

                4)  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด  และร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง

         เป้าประสงค์

                1)  ลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดซ้ำ  ผู้ผลิต  ผู้เสพ  ผู้จำหน่ายให้หมดไปในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

                2)  จำนวนผู้ผลิต  ผู้ค้า  ผู้เสพไม่เพิ่มขึ้น

                3)  เพื่อลดจำนวนผู้ค้า  ผู้เสพซ้ำซาก  โดยการติดสติ๊กเกอร์บ้านสีขาวให้กับบ้านที่ไม่มีการค้าและเสพยาเสพติด

                4)  เพื่อลดปริมาณคดีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

         กลยุทธ์และแนวทางในการป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1)  เสริมสร้างให้เกิดอุดมการณ์  แนวร่วม

     (1)  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างค่านิยมร่วมกันในการป้องกันการติดยาเสพติด

2)  ส่งเสริมให้จริยธรรม  ป้องกันการกลับมาเสพติดซ้ำ

     (1)  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม

3)  ส่งเสริมให้ผู้นำเอาจริงจังสอดส่องดูแล  คอยสังเกตการณ์และตักเตือนหรือให้โอกาสถ้าไม่เชื่อฟังให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาด

     (1)  สร้างการมีส่วนร่วมของผู้นำองค์กรต่าง ๆ ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

4)  ส่งเสริมการเล่นกีฬา  ต้านยาเสพติด

     (1)  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด

5)  จัดสรรงบประมาณในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

     (1)  สนับสนุนงบประมาณเพื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

6)  ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                     (1)  สนับสนุนการฝึกอบรม  อพปร.  และกิจกรรมทาง  อพปร.

                     (2)  สนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องใช้ในการรักษาความปลอดภัย

 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 5การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบด้วย

1. จำนวนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้เกิดอุดมการณ์แนวร่วม

2. จำนวนการฝึกอบรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการกลับมาเสพติดซ้ำ

3. จำนวนผู้นำองค์กรภาครัฐภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือ

4. จำนวนการจัดกิจกรรมการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด

5. จำนวนงบประมาณในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

6. จำนวนครั้งในการฝึกอบรม อปพร. และจัดกิจกรรม อปพร.

7. จำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาความปลอดภัย

       6. ยุทธศาสตร์ : การจัดการสิ่งแวดล้อม

         ภารกิจหลัก : การจัดการสิ่งแวดล้อม

                1)  การระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                2)  พัฒนาและวางระบบชุมชนเมืองและชนบท

                3)  พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับเป็นปอดของประชาชนให้ยั่งยืน

                4)  สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ

         วัตถุประสงค์

                1)  เพื่อให้การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ

                2)  เพื่อวางระบบผังเมืองให้เป็นไปตามมาตรฐาน

                3)  เพื่อให้มีสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย

                        4)  เพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

         เป้าประสงค์

                1)  เพื่อให้การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดการอย่างเป็นระบบ

                2)  เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

                3)  เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนสามารถดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         กลยุทธ์และแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม

                1)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

                     (1)  กำหนดเขตพื้นที่ดำเนินการ  เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                ตามความเหมาะสมตรงตามศักยภาพของพื้นที่

                     (2)  สนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่สะอาด

                     (3)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทุกระดับ  โดยเริ่มจากครอบครัว

                     (4)  สนับสนุนให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน  พร้อมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้  ป่าชายเลน  และทรัพยากรทางทะเล

                     (5)  ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดทำผังชุมชน  โดยตั้งอยู่บนหลักการใช้ทรัพยากรที่เป็นธรรมชาติคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

                     (6)  สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดขยะมูลฝอย

                2)  พัฒนาและวางระบบชุมชนเมืองและชนบท

                     (1)  สนับสนุนการจัดทำผังชุมชนเมืองและชนบท

                     (2)  ส่งเสริมให้ความรู้  ประโยชน์ของการทำผังเมือง

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

1. จำนวนพื้นที่ดำเนินการ

2. จำนวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด

3. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

4. จำนวนพื้นที่สีเขียวในชุมชน

5. จำนวนองค์กรธุรกิจเอกชนและประชาชนที่มีส่วนร่วม

6. จำนวนหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอย

7. จำนวนชุมชนเมืองและชนบทที่มีการจัดทำผังเมือง

8. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

       7. ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

         ภารกิจหลัก : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

                1)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  เพื่อการพึ่งพาตนเองทางสังคมตามระบอบประชาธิปไตย

                2)  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  ความเข้าใจ  มีจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

                3)  ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ

                4)  ส่งเสริมการบริหารเชิงรุก  โดยเน้นการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

                5)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่

                6)  ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริการ

                7)  พัฒนาศักยภาพบุคลากร  และระบบข้อมูลเพื่อการทำงานสู่มืออาชีพภายใต้องค์กรแห่งการเรียนรู้

         วัตถุประสงค์

                1)  เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ  ความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบการบริการของรัฐ

                2)  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ถูกต้อง  รวดเร็ว  เป็นธรรมเสมอภาค  โปร่งใส  และตรวจสอบได้

                3)  เพื่อให้ระบบการบริหารและขีดความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐมีเอกภาพ   เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลสูงสุดสามารถนำพาองค์กรไปสู่องค์กรยุคใหม่ได้

                4)  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน                  การให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ  และประชาชนได้รับความประทับใจสูงสุด

                5)  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก  และรวดเร็วยิ่งขึ้น

                6)  เพื่อจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชน

 

         เป้าประสงค์

                1)  สามารถให้บริการประชาชนที่มาขอรับบริการได้อย่างรวดเร็ว  ทั่วถึงเฉลี่ยภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้

                2)  ให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างคล่องตัว  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และทันต่อเหตุการณ์

                3)  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการสาธารณะอย่างมีคุณธรรม  เป็นธรรมและเสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

                4)  จัดหาข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน  เผยแพร่ในระบบ  IT  แก่ประชาชน

         กลยุทธ์และแนวทางในการจัดการหลักธรรมาภิบาล

                1)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  เพื่อการพึ่งพาตนเองทางสังคมตามระบอบประชาธิปไตย

                     (1)  สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้  กระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยพึ่งพาตนเอง

                     (2)  สนับสนุนการใช้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

 

                2)  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  ความเข้าใจ  มีจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

                     (1)  เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และปลูกจิตสำนึกด้านการเมืองการปกครอง               ที่ถูกต้องในรูปแบบหลักสูตรการศึกษา  การอบรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

                     (2)  เสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย  โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัว  ชุมชน  และสถาบันต่าง ๆ

                     (3)  ให้ความรู้  ข่าวสารทางด้านการเมือง  การปกครองอย่างต่อเนื่องให้มากยิ่งขึ้น

                3)  ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ

                     (1)  ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาครัฐ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

                     (2)  ส่งเสริมมาตรการตรวจสอบทั้งภายใน  และภายนอกองค์กรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

                     (3)  ส่งเสริมให้ปลูกฝังค่านิยมในครอบครัวให้ดำรงชีวิตในวิถีแห่งความพอดี  โดยยึดหลักคุณธรรม  ไม่ฟุ้งเฟ้อ

                     (4)  รณรงค์ให้ประชาชนมีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงาน  และขั้นตอน                 การทำงานของข้าราชการ

                4)  ส่งเสริมการบริหารเชิงรุก  โดยเน้นการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

                     (1)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด  โดยเน้นการให้บริการเสร็จสิ้น    จุดเดียว  (ONE  STOP  SERVICE)

                     (2)  เพิ่มการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น

 

                5)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่

                     (1)  ปรับปรุงกลไกการบริหารและการบริการของส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความคล่องตัว  มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้มีการประเมินผล              การปฏิบัติงาน  โดยเน้นผลลัพธ์ของงานเป็นสำคัญ

                     (2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านการบริการประชาชนมากยิ่งขึ้น

                     (3)  พัฒนาบุคลากร  เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติงานขององค์กรให้ทันสมัย  พร้อมเข้าสู่องค์กรยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                6)  ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริการ

                     (1)  ส่งเสริมให้มีการประสานงานด้านการบริการประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                     (2)  วางระบบการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนในรูปแบบ  “บริการฉับไว  ประทับใจประชาชน”

                7)  พัฒนาศักยภาพบุคลากร  และระบบข้อมูลเพื่อการทำงานสู่มืออาชีพภายใต้องค์กร           แห่งการเรียนรู้

                     (1)  ปรับปรุงงานบริการประชาชน  โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาระบบบริการให้รวดเร็ว  ถูกต้อง  โดยเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นหลัก  โดยมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

                     (2)  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับขั้นตอน  และการเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อไปขอรับบริการจากภาครัฐให้ประชาชนทราบล่วงหน้า  โดยเน้น  “บริการที่ก้าวหน้า  ต้องกำหนดเวลาให้แน่นอน”

                     (3)  จัดให้มีช่องทางการแสดงความคิดเห็นของประชาชน

                     (4)  จัดทำแผนตรวจสอบและประเมินผลการให้บริการประชาชน

                     (5)  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย

1. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

2. จำนวนครัวเรือนที่ใช้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

3.  จำนวนการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทางด้านการเมืองการปกครองที่ถูกต้อง

4. จำนวนครัวเรือน ชุมชนและสถาบันต่างๆ ที่เสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย

5. จำนวนกิจกรรมในการให้ความรู้และข่าวสารทางด้านการเมือง การปกครอง

6. จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามประเมินผล

7. จำนวนกิจกรรมการตรวจสอบ

8. จำนวนครอบครัวที่มีค่านิยมในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง

9. จำนวนกิจกรรมการจัดรณรงค์

10. จำนวนหน่วยงานที่ให้บริการแบบ One Stop Service

11. จำนวนครั้งการให้บริการในวันหยุดราชการ

12. จำนวนส่วนราชการที่ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว

    13. จำนวนส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่เข้าร่วมการพัฒนาด้านการบริการประชาชน

14. จำนวนบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ

15. จำนวนกิจกรรมในการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

16. จำนวนกิจกรรมที่วางระบบการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

17. จำนวนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและจำนวนความพึงพอใจของประชาชน

18. จำนวนส่วนราชการที่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนในการให้บริการประชาชน

19. จำนวนช่องทางการแสดงความคิดเห็นของประชาชน

20. จำนวนครั้งในการตรวจสอบและประเมินผล

21. จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชน  

 

 

 

* - * - * - * - * - * - * - * - * -*