สถานะ ออนไลน์

มี 171 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้กำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในช่วงปี 2556 - 2560 ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่:-

 

          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

          2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

          3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

          5. ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม

          6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

          7. ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

          ดังนั้น  เพื่อให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในแต่ละยุทธศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจึงได้กำหนดแนวทาง/มาตรการพัฒนาแต่ละด้าน  ดังนี้

 

          1.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

                    ภารกิจหลัก : พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 

                              1)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีให้ได้มาตรฐานสากล

                              2)  พัฒนาการให้บริการการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากลสำหรับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในประเทศและนานาชาติ

                              3)  ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

                              4)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ

                              5)  ส่งเสริมพัฒนากีฬา  สู่ความเป็นเลิศสามารถนำไปสู่กีฬาเพื่อการอาชีพได้

                              6)  ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและสนามกีฬาสำหรับรองรับกีฬาขั้นพื้นฐาน

                    วัตถุประสงค์ 

                              1)  เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีให้ได้ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล

                              2)  เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้มาตรฐานสากล

                              3)  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้แพร่หลาย

                              4)  เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง อปท. ในการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล

                              5)  เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานด้านกีฬาของจังหวัดชลบุรีให้ได้มาตรฐานและให้ประกอบเป็นอาชีพได้

                              6)  เพื่อให้มีสนามกีฬาเพียงพอและได้มาตรฐาน

                    เป้าหมาย 

                              1)  เพื่อให้จังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางการท่องเที่ยวทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

                              2)  เพื่อให้กีฬาของจังหวัดชลบุรีได้มาตรฐานสากลและสามารถประกอบเป็นอาชีพได้

                    กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

                              เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ได้กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา  ดังนี้

                             1)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีให้ได้มาตรฐานสากล

                                  (1)  สนับสนุนการจัดการและพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และรักษาระบบนิเวศน์

                                  (2)  จัดตั้งศูนย์กลางบริการการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว และการจัดระบบเครือข่ายสารสนเทศบริการข้อมูลข่าวสารและแหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและหัตถกรรมพื้นเมือง

                                  (3)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยแก่นักท่องเที่ยว

                             2)  พัฒนาการให้บริการการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากลสำหรับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในประเทศและนานาชาติ

                                  (1)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความสะดวกในการท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญให้ได้มาตรฐานสากล

                                  (2)  ให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัย

                                  (3)  การพัฒนาสินค้าใหม่ทางการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเที่ยว

                             3)  ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

                                  (1)  สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวศิลปะ

                                  (2)  สนับสนุนการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

                             4)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ

                                  (1) ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตการพัฒนาของการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและอาชีพเสริม

                                  (2) สนับสนุนการสำรวจและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม

                             5)  ส่งเสริมพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศสามารถนำไปสู่กีฬาเพื่อการอาชีพได้

                                  (1)  สนับสนุนพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับโรงเรียน และเยาวชน

                                  (2)  สนับสนุนพัฒนากีฬาให้เป็นกีฬาอาชีพตามชนิดกีฬามาตรฐาน

                             6)  ส่งเสริมพัฒนากีฬาและสนามกีฬาสำหรับรองรับกีฬาขั้นพื้นฐาน

                                  (1)  จัดสร้างสนามกีฬาให้เพียงพอกับประชาชน

                                  (2)  ส่งเสริมการเล่นกีฬาในทุกระดับ
 
          2.  ยุทธศาสตร์ : โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 

                    ภารกิจหลัก : โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

                              1)  พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่งและ Logistic

                              2)  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

                              3)  พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

                              4)  พัฒนาระบบทางระบายน้ำ

                    วัตถุประสงค์ 

                              1)  เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย

                              2)  เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

                              3)  เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก สบาย และปลอดภัย

                              4)  เพื่อให้การระบายน้ำมีความรวดเร็ว

                    เป้าหมาย 

                              1)  ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการเดินทาง

                              2)  ภาคเอกชนมีเส้นทางในการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว

                              3)  ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

                              4)  ประชาชนมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

                              5)  ป้องกันการท่วมขังของน้ำทำให้ประชาชนไม่เดือดร้อน

                    กลยุทธและแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

                               เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                              1)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

                                   (1)  พัฒนาเส้นทางความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย

                                   (2)  พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ

                              2)  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

                                   (1)  ขุดคลอก คู คลอง หนอง บึง ให้เป็นแหล่งรองรับน้ำได้มากขึ้น

                                   (2)  สร้างแหล่งน้ำใหม่ในพื้นที่ลุ่ม

                              3)  พัฒนากระแสไฟฟ้าและแสงสว่าง

                                   (1)  ขยายเขตการจ่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึง

                                   (2)  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

                              4)  พัฒนาระบบทางระบายน้ำ

                                   (1)  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

                                   (2)  วางท่อระบายน้ำ

                                   (3)  ก่อสร้างดาดคอนกรีต

 

          3.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเศรษฐกิจ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                     ภารกิจ : การพัฒนาเศรษฐกิจ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                              1)  ส่งเสริมพัฒนาสถาบันการเกษตรให้เข้มแข็งยั่งยืน

                              2)  ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล

                              3)  เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเป็นแหล่งการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

                              4)  ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการมีงานทำและมีรายได้เพิ่ม

                              5)  ส่งเสริมคุณภาพสินค้า  ผลิตภัณฑ์  และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสู่ภูมิภาค และระดับสากล

                    วัตถุประสงค์ 

                              1)  เพื่อพัฒนาหมู่บ้านยากจน และลดจำนวนครัวเรือนยากจนลง

                              2)  ประชาชนมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น

                    กลยุทธและแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                              1)  ส่งเสริมพัฒนาสถาบันการเกษตรให้เข้มแข็งยั่งยืน

                                   (1)  ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้เป็นสถาบันที่มีความเข้มแข็ง

                                   (2)  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีให้กับกลุ่มสถาบันการเกษตรกร

                              2)  ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล

                                   (1)  ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

                                   (2)  ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs)

                              3)  เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเป็นแหล่งการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

                                   (1)  ส่งเสริมและฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืน ด้วยวิธีเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรธรรมชาติ

                                   (2)  สนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง และพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

                              4)  ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการมีงานทำและมีรายได้เพิ่ม

                                   (1)  ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน

                                   (2)  ส่งเสริมการสร้างทักษะด้านงานฝีมือ ภูมิปัญหาชาวบ้าน เพื่อเพิ่มรายได้

                              5)  ส่งเสริมคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสู่ภูมิภาค และระดับสากล

                                   (1) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                                   (2) ส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้
 

 

          4.  ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต

                     ภารกิจหลัก : การพัฒนาคุณภาพชีวิต

                              1)  พัฒนาอาคารสถานที่สำหรับการจัดการศึกษา

                              2)  พัฒนาวัสดุ  ครุภัณฑ์  ทางการศึกษา

                              3)  พัฒนาระบบการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                              4)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ  ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณีและศาสนา

                              5)  ส่งเสริมการจัดการศึกษา  การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง     เท่าเทียมและมีคุณภาพ

                              6)  ขยายและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น

                              7)  การพัฒนาการสร้างหลักประกันสังคมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

                              8)  สนับสนุนและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ที่จำเป็น

                              9)  สนับสนุนและพัฒนาสถานพยาบาล

                             10)  พัฒนาระบบสุขภาพของสตรี  คนชรา  เด็ก  คนด้อยโอกาส

                    วัตถุประสงค์

                              1)  เพื่อให้สถานศึกษามีอาคารสถานที่พอสำหรับจัดการศึกษา

                              2)  เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมือ เครื่องใช้เพียงพอและมีประสิทธิภายในการเรียนการสอน

                              3)  เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาได้มีทักษะความเป็นเลิศ

                              4)  เพื่อให้การบริหารทางการศึกษาเป็นไปอย่างทั่วถึง และเสมอภาค

                              5)  เพื่อให้สถานศึกษาในชุมชนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน

                              6)  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา

                              7)  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

                              8)  เพื่อให้สถานพยาบาลมีเครื่องมือเครื่องใช้บริการประชาชน

                              9)  เพื่อให้สถานพยาบาล สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้เพิ่มขึ้น

                             10)  เพื่อให้การบริการด้านสุขภาพแก่ สตรี คนชรา เด็ก คนด้อยโอกาส เป็นไป   อย่างทั่วถึง

                    เป้าหมาย 

                              1)  เพื่อให้เด็กที่มีอายุครบตามเกณฑ์ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับให้ครบเป้าหมายที่กำหนด

                              2)  เพื่อให้สถานศึกษามีอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

                              3)  เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีทักษะความเป็นเลิศ

                              4)  เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเผยแพร่ ความรู้สู่ชุมชน

                              5)  เพื่อให้องค์กรต่างๆ เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา

                              6)  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีทางด้านสุขภาพอนามัย

                              7)  เพื่อให้สถานพยาบาลมีความสามารถให้บริการที่ดีกับประชาชน

                    กลยุทธและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต

                              1)  พัฒนาอาคารสถานที่สำหรับการจัดการศึกษา

                                   (1)  ก่อสร้างอาคารเรียน

                                   (2)  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

                                   (3)  พัฒนาห้องเรียน

                                   (4)  พัฒนาพื้นที่และภูมิทัศน์

                              2)  พัฒนาวัสดุ  ครุภัณฑ์  ทางการศึกษา

                                   (1)  สนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษา

                                   (2)  สนับสนุนวัสดุการศึกษา

                              3)  พัฒนาระบบการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                                   (1)  สนับสนุนระบบกระบวนการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ

                                   (2)  จัดกิจกรรมแข่งขันทางด้านวิชาการ

                              4)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ  ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและศาสนา

                                   (1)  สนับสนุนให้องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและศาสนา

                                   (2)  เผยแพร่กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟู ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและศาสนา

                              5)  ส่งเสริมการจัดการศึกษา  การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง     เท่าเทียมและมีคุณภาพ

                                   (1)  พัฒนาสถาบันศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ

                                   (2)  ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ตลอดชีวิต

                              6)  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา

                                   (1)  สนับสนุนให้สถานเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน

                                   (2)  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาชุมชน

                              7)  สนับสนุนและพัฒนาสถานพยาบาล

                                   (1)  สนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่

                                   (2)  สนับสนุนและพัฒนาสถานที่สำหรับเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็น

                              8)  สนับสนุนและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ที่จำเป็น

                                   (1)  สนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

                                   (2)  สนับสนุนและพัฒนาสถานที่สำหรับเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็น

                              9)  พัฒนาระบบการให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนให้ทั่วถึง

                                   (1)  พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

                                   (2)  สนับสนุนบริการด้านการดูแลสุขภาพให้ประชาชน

                                   (3)  สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์ สำหรับคนการบริการประชาชนด้านสุขภาพ

                             10)  การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

                                   (1)  พัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนตามสาขาอาชีพ

                                   (2)  พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนตามเกณฑ์วัย
 
 
          5.  ยุทธศาสตร์ : การจัดการสิ่งแวดล้อม

                     ภารกิจ : การจัดการสิ่งแวดล้อม

                              1)  การระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

                              2)  พัฒนาและวางระบบชุมชนเมืองและชนบท

                              3)  พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับเป็นปอดของประชาชนให้ยั่งยืน

                              4)  สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ

                    วัตถุประสงค์

                              1)  เพื่อให้การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ

                              2)  เพื่อวางระบบผังเมืองให้เป็นไปตามมาตรฐาน

                              3)  เพื่อให้มีสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย

                              4)  เพื่อให้ประชาชนหน่ายงานให้ความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

                    เป้าหมาย

                              1)  เพื่อให้การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีการจัดการ  อย่างเป็นระบบ

                              2)  เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

                              3)  เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนสามารถดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างมีปะสิทธิภาพ

                    กลยุทธ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

                              1)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

                                   (1) กำหนดเขตพื้นที่ดำเนินการ เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมตรงตามศักยภาพของพื้นที่

                                   (2) สนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่สะอาด

                                   (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทุกระดับ โดยเริ่มจากครอบครัว

                                   (4) สนับสนุนให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน พร้อมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ ป่าชายเลน และทรัพยากรทางทะเล

                                   (5) ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดทำผังชุมชน โดยตั้งอยู่บนหลักการใช้ทรัพยากรที่เป็นธรรมชาติคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

                                   (6) สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดขยะมูลฝอย

                               2)  พัฒนาและวางระบบชุมชนเมืองและชนบท

                                   (1) สนับสนุนการจัดทำผังชุมชนเมืองและชนบท

                                   (2) ส่งเสริมให้ความรู้ ประโยชน์ของการทำผังเมือง

 

          6.  ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

                     ภารกิจ : การบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล

                              1)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองทางสังคมตามระบอบประชาธิปไตย

                              2)  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมทาง  การเมือง

                              3)  ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ

                              4)  ส่งเสริมการบริหารเชิงรุก โดยเน้นการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

                              5)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่

                              6)  ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริการ

                              7)  พัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบข้อมูลเพื่อการทำงานสู่มืออาชีพภายใต้องค์กรแห่งการเรียนรู้

                    วัตถุประสงค์ 

                              1)  เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบการบริการของรัฐ

                              2)  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรมเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้

                              3)  เพื่อให้ระบบการบริหารและขีดความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐมีเอกภาพ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดสามารถนำพาองค์กรไปสู่องค์กรยุคใหม่ได้

                              4)  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ และประชาชนได้รับความประทับใจสูงสุด

                              5)  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

                              6)  เพื่อจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชน

                    เป้าหมาย 

                              1)  สามารถให้บริการประชาชนที่มาขอรับบริการได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงเฉลี่ยภายในกำหนด ระยะเวลาตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้

                              2)  ให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์

                              3)  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการสาธารณะอย่างมีคุณธรรม เป็นธรรมและเสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

                              4)  จัดหาข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน เผยแพร่ในระบบ IT แก่ประชาชน

                    กลยุทธ์ในการจัดการหลักธรรมมาภิบาล

                              1)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองทางสังคมตามระบอบประชาธิปไตย

                                   (1)  สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้ กระบวนการตามระบบประชาธิปไตยพึ่งพาตนเอง

                                   (2)  สนับสนุนการใช้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

                              2)  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

                                   (1)  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกด้านการเมืองการปกครองที่ถูกต้องในรูปแบบหลักสูตรการศึกษา การอบรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

                                   (2)  เสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัว ชุมชน และสถาบันต่าง ๆ

                                   (3)  ให้ความรู้ ข่าวสารทางด้านการเมือง การปกครองอย่างต่อเนื่องให้มากยิ่งขึ้น

                              3)  ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ

                                   (1)  ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

                                   (2)  ส่งเสริมมาตรการตรวจสอบทั้งภายใน และภายนอกองค์กรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

                                   (3)  ส่งเสริมให้ปลูกฝังค่านิยมในครอบครัวให้ดำรงชีวิตในวิถีแห่งความพอดี โดยยึดหลักคุณธรรม ไม่ฟุ้งเฟ้อ

                                   (4)  รณรงค์ให้ประชาชนมีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการทำงานของข้าราชการ

                              4)  ส่งเสริมการบริหารเชิงรุก โดยเน้นการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

                                   (1)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด โดยเน้นการให้บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (ONE STOP SERVICE)

                                   (2)  เพิ่มการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น

                              5)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่

                                   (1)  ปรับปรุงกลไกการบริหารและการบริการของส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเน้นผลลัพธ์ของงานเป็นสำคัญ

                                   (2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านการบริการประชาชนมากยิ่งขึ้น

                                   (3)  พัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติงานขององค์กรให้ทันสมัยพร้อมเข้าสู่องค์กรยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                              6)  ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริการ

                                   (1)  ส่งเสริมให้มีการประสานงานด้านการบริการประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                                   (2)  วางระบบการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนในรูปแบบ “บริการฉับไว ประทับใจประชาชน”

                              7)  พัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบข้อมูลเพื่อการทำงานสู่มืออาชีพภายใต้องค์กรแห่งการเรียนรู้

                                   (1)  ปรับปรุงงานบริการประชาชนโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาระบบบริการให้รวดเร็ว ถูกต้อง โดยเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นหลัก โดยมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

                                   (2)  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับขั้นตอน และการเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อไปขอรับบริการจากภาครัฐให้ประชาชนทราบล่วงหน้าโดยเน้น “บริการที่ก้าวหน้า ต้องกำหนดเวลาให้แน่นอน”

                                   (3)  จัดให้มีช่องทางการแสดงความคิดของประชาชน

                                   (4)  จัดทำแผนตรวจสอบและประเมินผลการให้บริการประชาชน

                                   (5)  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชน
 

           7. ยุทธศาสตร์ : การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                     ภารกิจ : การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                              1)  รณรงค์สร้างจิตสำนึกในสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว

                              2)  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดรวมถึงวิธีการบำบัดรักษา

                              3)  พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรให้เข้มแข็ง โดยผู้นำท้องถิ่นให้ความสำคัญในการป้องกัน

                              4)  ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และบูรณาการให้ทั่วถึง และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

                              5)  ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

                    วัตถุประสงค์

                               1)  เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักตนเอง รักครอบครัว รวมทั้งประเทศชาติในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม

                              2)  เพื่อรวบรวมแนวทาง วิธีการ กลยุทธ์ วัสดุอุปกรณ์ของทุกหน่วยในสังคมแบบบูรณาการโดยพร้อมกันต่อเนื่องกันแบบองค์รวม

                              3)  เพื่อให้ประชาชนเป็นคนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย บ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม

                              4)  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดและร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง

                    เป้าหมาย 

                              1)  ลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดซ้ำ ผู้ผลิต ผู้เสพ ผู้จำหน่ายให้หมดไปในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

                              2)  จำนวนผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้เสพไม่เพิ่มขึ้น

                              3)  เพื่อลดจำนวนผู้ค้า ผู้เสพซ้ำซาก โดยการติดสติกเกอร์บ้านสีขาวให้กับบ้านที่ไม่มี การค้าและเสพยาเสพติด

                              4)  เพื่อลดปริมาณคดีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                    กลยุทธ์และแนวทางในการการป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                              1)  เสริมสร้างให้เกิดอุดมการณ์ แนวร่วม

                              2)  ส่งเสริมให้จริยธรรม ป้องกันการกลับมาเสพติดซ้ำ

                              3)  ส่งเสริมให้ผู้นำเอาจริงจังสอดส่องดูแล คอยสังเกตการณ์และตักเตือนหรือให้โอกาสถ้าไม่เชื่อฟังให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาด

                              4)  ส่งเสริมการเล่นกีฬา ต้านยาเสพติด

                              5)  จัดสรรงบประมาณในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างติดเนื่อง

                              6)  ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                   (1)  สนับสนุนการฝึกอบรม อพปร. และกิจกรรมทาง อพปร.

                                   (2)  สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้ในการรักษาความปลอดภัย