สถานะ ออนไลน์

มี 187 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

นโยบาย นายก อบจ.ชลบุรี

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกท่านครับ

       กระผม นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวชลบุรีด้วยความจริงใจ ที่ได้มอบความไว้วางใจให้กระผมได้รับโอกาสเข้ามาทำงานในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีอีกสมัย ต่อเนื่องจาก 4 ปีที่ผ่านมา และขอแสดงความยินดีกับท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯทุกท่านที่ได้รับเลือกตั้งโดยเป็นฉันทามติจากพี่น้องประชาชนชาวชลบุรีให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญและมีเกียรติ ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีแห่งนี้ครับท่านทั้งหลายครับ กระผมขอใช้วาระอันสำคัญ ณ สภาฯ แห่งนี้ ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการให้ทุกท่านได้ทราบถึงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายในการบริหารราชการใน 4 ปีนับจากนี้ เพื่อให้ทุกท่านรับทราบและเข้าใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนได้ซักถามในประเด็นต่างๆ โดยทั่วกันในโอกาสถัดไปหลังจากที่กระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของกระผม ที่ประสงค์จะให้นโยบายในแต่ละด้านได้รับการนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิผลตามเจตนารมณ์และสัญญาประชาคมที่ได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี ในการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การให้ความดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับลูกหลาน การเปิดโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะที่ทั่วถึงเท่าเทียม การมีสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และเกิดประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชนชาวชลบุรีโดยทั่วกัน ประการสำคัญอีกประการคือความตั้งใจอย่างแท้จริงของตัวกระผมเองที่ต้องการให้จังหวัดชลบุรีอันเป็นที่รักยิ่งของเรา ได้รับการพัฒนาและสร้างสรรค์ให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องยิ่งๆ ขึ้นไป มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับและเลือกที่จะลงทุนหรือประกอบกิจการจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไปสู่การสร้างความพร้อมให้กับจังหวัดชลบุรี เพื่อช่วงชิงโอกาส ช่วงชิงความได้เปรียบและได้รับประโยชน์จากความร่วมมือและข้อตกลงทางด้านต่างๆ ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในปีพุทธศักราช 2558 ที่กำลังจะมาถึงในระยะเวลาอันใกล้นี้ อย่างเต็มกำลังความสามารถของกระผมและผู้บริหารทุกท่านครับ

 

ท่านประธานฯ และท่านสมาชิกฯ ทุกท่านครับ

       นับเป็นความได้เปรียบของจังหวัดชลบุรีที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของประเทศและของภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับความสนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการและนักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศที่ตัดสินใจเลือกที่จะใช้เป็นฐานในการพัฒนาศักยภาพให้กับประเทศ ทำให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคทั้งในโครงการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทั้งการขยายท่าเรือน้ำลึก การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม การขยายโครงข่ายระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า อีกทั้งยังเป็นทำเลที่ดีในการประกอบกิจการ การดำเนินธุรกิจและลงทุนในลักษณะต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการจัดเก็บและขนส่งสินค้า ธุรกิจการสื่อสาร ธุรกิจเอสเอ็มอีที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการผลิตและการท่องเที่ยว เป็นต้น ส่งผลกระทบในแง่บวกทั้งในด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต การจ้างแรงงานที่สามารถสร้างรายได้ที่สูงเพียงพอต่อค่าครองชีพ ประกอบกับจังหวัดชลบุรีมีภูมิประเทศทั้งภูเขา ทะเลและทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ ธรรมชาติและชายหาดที่สวยงามใกล้กับกรุงเทพฯ และสนามบินสุวรรณภูมิ สะดวกต่อการเดินทาง ทำให้สามารถสร้างเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวและบริการจากนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้อีกทาง

 

       แต่อย่างไรก็ตาม บนความได้เปรียบเรายังคงปฏิเสธไม่ได้ว่าจังหวัดชลบุรียังจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการลงทุนที่ไม่ต่อเนื่องจากรัฐบาล เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ภัยแล้ง การย้ายถิ่นและประชากรแฝง ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วเกิดปัญหาขยะล้นเมือง น้ำเน่าเสียและการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ การให้ดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่ไม่เท่าเทียมและทั่วถึงจากภาครัฐ ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ เด็กเร่ร่อน ข้อจำกัดงบประมาณที่ไม่สอดคล้องต่อแผนการพัฒนา แนวทางและนโยบายที่ยังไม่ชัดเจนและยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นต้น ตลอดจนเศรษฐกิจที่เติบโตและการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาจราจรติดขัด

 

       เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาพื้นฐานที่เกิดขึ้นและยังคงอยู่คู่กับเมืองหลวงและจังหวัดชั้นนำตลอดเวลา เช่นเดียวกับจังหวัดชลบุรีที่นอกจากจะยังคงต้องเผชิญอยู่กับสภาพปัญหาและการพัฒนาในรูปแบบเดิมๆ แล้วเรายังเผชิญกับโอกาสปัญหา อุปสรรคท่ามกลางความท้าทายในหลายๆ ด้าน ทั้งจากข้อตกลงความร่วมมือในการเปิดเสรีการค้าและการรวมเป็นประชาคมสังคมอาเซียนของกลุ่มประเทศอาเซียน (ปี 2558) ในอีก 3 ปีอันใกล้ที่จะมาถึงนี้ ซึ่งทำให้ประเทศสมาชิกต่างแสวงหาช่องทางความร่วมมือและช่วงชิงความได้เปรียบให้กับตัวเองในหลากหลายรูปแบบ การย้ายฐานการผลิต การลงทุนและศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงินมายังภูมิภาคเอเชีย เช่นเดียวกับจังหวัดชลบุรีที่วันนี้และอนาคตข้างหน้าต่อจากนี้ เราจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของจังหวัด และขับเคลื่อนให้จังหวัดชลบุรีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีทิศทาง ด้วยการเชื่อมโยงแผนแม่บท แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของจังหวัดชลบุรี เข้าด้วยกัน อย่างสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เพื่อนำชลบุรีก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจโลกยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์ เป็นรากฐานอันสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคอาเซียนนับจากนี้สู่ 20 ปีข้างหน้าด้วยความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ท่านประธานฯ ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านครับ

       4 ปีของการบริหารราชการของกระผมต่อจากนี้ ผมขออาสาทำงานรับใช้พี่น้องชาวชลบุรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำพาจังหวัดชลบุรีและพี่น้องชาวชลบุรีทุกท่านก้าวข้ามอุปสรรค ร่วมกันขจัดปัญหาความเดือดร้อน ร่วมกันสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง สร้างสรรค์สังคมแห่งคุณภาพการสร้างรายได้ที่ดีจากการประกอบอาชีพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ร่วมใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและปกป้องหวงแหน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า พัฒนาชลบุรีไปสู่เป้าหมายและประสบความสำเร็จด้วยกัน...ต่อไป ตามคำมั่นที่ว่า “พัฒนาเมืองชล สร้างคน สร้างเศรษฐกิจ” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและวางรากฐานการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอันแข็งแกร่งอย่างเป็นระบบ ด้วยนโยบาย ชลบุรี สร้างสรรค์...สู่สากล 7 ยุทธศาสตร์ 9 นโยบายสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ครับ

 

นโยบายที่ 1ด้านความสัมพันธ์และการประสานงานท้องถิ่น

       การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกันทั้งในระดับจังหวัดกับรัฐบาล ระดับกลุ่มจังหวัดด้วยกันเอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดชลบุรีด้วยกันเอง โดยการ :

สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสพัฒนาศักยภาพ และการร่วมดำเนินกิจกรรมอย่างกว้างขวาง บนเวทีและในบทบาทต่างๆ เช่น การเปิดรับฟังความคิดเห็น การเสนอแนะ การร่วมปฏิบัติงาน การร่วมตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของส่วนรวม เป็นต้น

สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดประสานงาน การดำเนินกิจกรรม และการร่วมจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างมีทิศทาง

สนับสนุนกิจกรรมการเปิดประชุมสัญจรทุกพื้นที่ รับฟังปัญหา รับฟังข้อเสนอแนะ จัดมหกรรมสินค้าราคาถูก บริการตรวจรักษา บริหารจัดการและสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาแก้ปัญหาที่ทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม

สนับสนุนความร่วมมือและสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักวิชาการ อาสาสมัคร สร้างสังคมจิตอาสา ร่วมเป็นแกนกลางเชื่อมโยงการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ตามนโยบาย วาระและความจำเป็นเร่งด่วน

ยกระดับความร่วมมือและประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำท้องถิ่น อบต. อำเภอ จังหวัด อบจ. หน่วยงานในพื้นที่สู่ส่วนกลางและรัฐบาล เพื่อกระชับขั้นตอน เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดการปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างทันท่วงที

 

นโยบายที่ 2 ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “ส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและการผลิต ภาคเกษตร ภาคธุรกิจและบริการ ยกระดับฝีมือแรงงาน สร้างรากฐานอาชีพ ลดรายจ่ายและกระจายรายได้ให้ทั่วถึงทุกชุมชน”

       ปัจจุบันเรากำลังก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ ที่มุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมและครอบครัวให้สามารถปรับตัวและรองรับต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ของเราได้ทุกขณะ ด้วยนโยบาย ดังนี้ :

สนับสนุนและส่งเสริมการสำรวจค้นหาศักยภาพท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับการพัฒนาตามโอกาสจุดแข็งและความเหมาะสมของพื้นที่ มีการวางแผนป้องกันและกำหนดมาตราการรองรับการเจริญเติบโตอย่างเป็นระบบ ด้วยท้องถิ่นและชุมชน

ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ไร้มลพิษและสารตกค้าง

สนับสนุนการเปิดโอกาสและขยายช่องทางการสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ส่งเสริมบทบาทการพัฒนาอาชีพ การเรียนรู้และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ลดค่าใช้จ่าย ไปยังกลุ่มองค์กร เครือข่ายฯ กลุ่มสตรี แม่บ้าน อาสาสมัคร และผู้นำชุมชน

ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์สู่การคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนับสนุนให้มีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การบริการและการนำเสนอผลงานของชุมชนในรูปแบบต่างๆ ทั้งการจัดงานเทศกาล การออกร้าน การเปิดตลาดกับคู่ค้า การประชาสัมพันธ์และสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

สนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพ การรวมกลุ่มสมาชิกของชุมชน การเข้าถึงแหล่งเงินต้นทุนต่ำ สร้างธุรกิจ สร้างรายได้ให้ครัวเรือน เปิดโอกาสการประกอบอาชีพเสริมที่บ้านและนอกบ้าน

ส่งเสริมการพัฒนาแรงงานฝีมือ การลงทะเบียนหางาน

สนับสนุนกิจกรรมการลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน การจัดกิจกรรมและมหกรรมสินค้าราคาถูกจากผู้ผลิตอย่างสม่ำเสมอ หมุนเวียนทุกพื้นที่

 

นโยบายที่ 3 ด้านปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

       ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมที่สร้างความไม่สบายใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองมาโดยตลอด การป้องกันและแก้ไขปัญหาจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนและจำเป็นต้องร่วมมือกันในหลายๆ หน่วยงาน ทั้งในระดับรัฐบาล ระดับท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษาและครอบครัว อบจ.ชลบุรี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญในการที่จะร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังให้ลดน้อยถอยลง/p>

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร ภาครัฐ อาสาสมัคร เพื่อเร่งรัดขจัดต้นตอปัญหา การลักลอบจำหน่าย แหล่งพักยาและสถานที่มั่วสุมยาเสพติด การแจ้งเบาะแสผู้ขายและการข่าวเชิงลึก

สนับสนุนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติด การจัดกิจกรรมโรงเรียนสีขาว เพื่อคัดกรองบำบัดเยาวชนผู้ติดยาหรือเฝ้าระวังเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลจากยาเสพติด

สนับสนุนกิจกรรมบำบัด การสร้างโอกาสทางอาชีพ คืนชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสู่สังคม

สนับสนุนมาตรการกระชับความปลอดภัย ให้การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ การเพิ่มกำลังสายตรวจ ตั้งด่านสกัดและตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย สร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร

สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชุมชนเสริมปราการความปลอดภัยให้ชุมชน แบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัคร

สนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรม การบูรณาการแผนความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยให้กับท้องถิ่น

ส่งเสริมกิจกรรมการให้ความรู้ การป้องกันภัยให้กับครัวเรือน สถานประกอบการ หอพัก ชุมชน สถานที่ราชการและสถานศึกษา การจัดทำคู่มือความปลอดภัยประจำบ้าน หมายเลขโทรศัพท์จำเป็นยามเดือดร้อนเร่งด่วน

 

นโยบายที่ 4 ด้านสังคม การศึกษา และสุขภาพ

       การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งคุณภาพ เราจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการสร้างให้เกิดความเสมอภาคในสังคม เกิดความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องได้รับการจรรโลงและหล่อหลอมจิตใจด้วยศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ การเข้าถึงบริการสาธารณะ สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกเป็นธรรมและการได้รับสวัสดิการสังคมที่ทั่วถึงเท่าเทียมกัน

ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีท้องถิ่น

ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมและประเพณีพื้นบ้าน ส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม รักษาอารยธรรมและภูมิใจในถิ่นเกิด

เชิดชูและให้ความสำคัญกับตัวแทนและผู้นำทุกศาสนา ศิลปิน ปราชญ์ชาวบ้าน ทูตและตัวแทนวัฒนธรรมท้องถิ่น

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การทำนุบำรุงศาสนา โบราณสถาน การจรรโลง และหล่อหลอมจิตใจ ในทุกรูปแบบ ทุกศาสนา

ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายโอกาสและวางรากฐานการศึกษา ให้มีคุณภาพสู่สากล

ส่งเสริมสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษาสากล การเรียนรู้อาเซียน ด้วยสื่อการสอนครูผู้สอน เครื่องมือและอุปกรณ์ มาตรฐาน ครบครัน<

ต่อยอดเรียนฟรี 15 ปี สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ลดภาระค่าใช้จ่ายลูกหลาน

สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อเติมเต็มหลักสูตรพูดอ่านเขียน 2 ภาษา “เรียนที่ไหนก็พูดได้ 2 ภาษา มาตรฐานเดียวกันทุกอำเภอ”

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเปิดโอกาสการเรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งในและนอกห้องเรียน ตามแนวทางการศึกษารูปแบบใหม่

ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายช่องทางและโอกาสเข้าถึงการศึกษารูปแบบใหม่

ส่งเสริมสร้างสรรค์เวทีการแสดงออกด้วยกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬา การแสดง “จุดประกายสานฝัน เผยพรสวรรค์ เสริมรายได้ สร้างอาชีพ” นำร่องในโรงเรียนและสถาบัน ... ทั่วถึง ทุกระดับการศึกษา

ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการให้บริการสาธารณสุข

สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์การรักษาพยาบาล เครื่องฟอกไต ส่งเสริมการขยายการให้บริการของโรงพยาบาลภาครัฐทั้งในระดับชุมชน ระดับอำเภอและระดับจังหวัด

สนับสนุนโครงการหมอถึงบ้าน บริการออกหน่วยตรวจสุขภาพ ตรวจรักษา พัฒนาสุขภาพและดูแลผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมทุนการศึกษา แพทย์และพยาบาล การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพด้านการแพทย์พยาบาลและการบริการสาธารณสุข

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้ปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและการบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและเป็นธรรมทุกชุมชน

 

นโยบายที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

       การที่จังหวัดชลบุรีมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ จำเป็นต้องได้รับการลงทุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยการดำเนินการทั้งมิติของการแก้ปัญหาและการวางแผนพัฒนาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต เช่น :

สนับสนุนการสำรวจปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทาง ถนนชำรุดเป็นหลุมบ่อ การขาดแคลนน้ำดิบ ระบบประปาและไฟฟ้าที่ยังไม่ทั่วถึง

สนับสนุนการแก้ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ การสำรวจขุดเจาะบาดาล การสนับสนุนระบบสำรองน้ำและการผลิตประปาชุมชน

สนับสนุนการวางแผนสำรวจและผลักดันการก่อสร้างถนน ทางเดินสาธารณะ และไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

 

นโยบายที่ 6 ด้านการคมนาคมและขนส่ง

       จังหวัดชลบุรีถือได้ว่าเป็นประตูสู่ภาคตะวันออก เป็นศูนย์กลางลอจิสติกส์ของประเทศ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักและเดินทางมาเยือนจากนักท่องเที่ยว ทำให้มีปริมาณการจราจรและการขนส่งในพื้นที่จำนวนมาก เราจึงมีนโยบายที่จะดำเนินการด้านการคมนาคมและขนส่งให้ได้รับการขับเคลื่อนอย่างมีแบบแผน สอดคล้องกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและนโยบายภาครัฐ

สนับสนุนการศึกษาวางแผนการแก้ปัญหาจราจร การขยายช่องทางการจราจร โครงข่ายถนนและเส้นทางลัดต่างๆ

สนับสนุนการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางน้ำ สถานีเปลี่ยนถ่านสินค้าทางราง-ทางบก-ทางน้ำ-ทางอากาศ

ร่วมศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบัง และแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนอย่างเป็นระบบ

ร่วมศึกษาวางแผนพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายและขนส่งผู้โดยสาร รางรับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ๊งค์

เร่งรัดผลักดันถนนเลียบชายทะเลส่วนต่อขยายสู่ปลายทางสุขุมวิท แก้ปัญหารถติดและเลี่ยงการจราจรในเขตตัวเมือง

 

นโยบายที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       ปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศ มีผลทำให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น การใส่ใจฟื้นฟู ดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าจึงเป็นสิ่งที่มิอาจละเลยได้อีกต่อไป เช่นเดียวกับการใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ทั้งการจัดการคุณภาพอากาศ การจัดการน้ำเสีย และขยะ เป็นต้น ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้อง :

สนับสนุนและผลักดันวางแผนการจัดการขยะแบบครบวงจร 5R “รณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง ส่งเสริมกิจกรรมธนาคารขยะ สนับสนุนการสร้างรายได้จากของเสีย กำจัดกลิ่นเหม็นรบกวน ปรับมาตรการขนถ่าย เพิ่มรถ เพิ่มเที่ยว ปรับปรุงระบบคัดแยกและกำจัดขยะให้ทันสมัย สนับสนุนและลดภาระการกำจัดขยะให้หน่วยงานท้องถิ่น ระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ พร้อมผลิตเชื้อเพลิงและกระแสไฟฟ้าจากขยะ

เร่งรัดใส่ใจแก้ไขปัญหามลภาวะ คุณภาพอากาศ น้ำเสีย ควบคุมการปล่อยของเสีย การทิ้งและกำจัดขยะอุตสาหกรรม การรณรงค์จัดเก็บขยะในทะเล

สนับสนุนกิจกรรมการรวมใจจิตอาสา ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมปลูกป่า บูรณะและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

สนับสนุนและส่งเสริมการทำประมงพื้นบ้าน การร่วมดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาสมดุลระบบนิเวศน์ทางทะเลและชายฝั่ง

 

นโยบายที่ 8 ด้านผังการเมืองและการจัดการ “ชลบุรี ซิตี้สเคป”

       การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วอาจส่งผลทำให้การวางแผนและจัดการการใช้ประโยชน์จากที่ดินผิดไปจากวัตถุประสงค์และปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในแต่ละพื้นที่ นำมาซึ่งผลเสียและปัญหาต่างๆ อีกมากมาย เช่นการแย่งพื้นที่เกษตรกรรมจากภาคอุตสาหกรรม การทำลายแหล่งน้ำ การเกิดปัญหาการระบายน้ำ การสูญเสียพลังงานจากการขนส่ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ไม่เพียงพอ การเสียโอกาสจากการลงทุน เป็นต้น เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีขั้นตอน จึงมีนโยบายที่จะดำเนินการ ดังนี้ :

สนับสนุนการจัดทำผังจังหวัดและแผนยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ให้เกิดการเจริญเติบโตไปในทิศทางที่กำหนดอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนและให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างเป็นระบบ

สนับสนุนการก่อสร้างประติมากรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์ สร้างบรรยากาศและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้พื้นที่

 

นโยบายที่ 9 ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา “ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีคุณค่า เร่งรัดพัฒนาสังคมกีฬา ก้าวสู่เมืองกีฬาอาชีพ”

       การท่องเที่ยวและกีฬานับได้ว่าเป็นสินค้าและบริการหลักที่สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดชลบุรีมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการประสบความสำเร็จทั้งในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น พัทยาอินเตอร์เนชั่นแนล มิวสิค เฟสติวัล พัทยา เคาท์ดาวน์ การแข่งขันรถ กอล์ฟและเทนนิสระดับโลก และการแข่งขันกีฬาทางน้ำสำคัญๆ รวมไปถึงกีฬาฟุตบอลที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างระดับประเทศ ที่อบจ.ชลบุรีถือเป็นส่วนสำคัญในการเข้าไปให้การสนับสนุนและส่งเสริม และยังคงเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ เพื่อยกระดับชื่อเสียงและรายได้ให้กับท้องถิ่นต่อไป

สนับสนุนกิจกรรมและการจัดมหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาระดับสากล ได้มาตรฐาน

สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวิถีชุมชน การเปิดเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ

ส่งเสริมกิจกรรมการกระตุ้นการขาย โรดโชว์ทั้งในและนอกประเทศ

ส่งเสริมความร่วมมือในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวกับกลุ่มจังหวัดและจากเมืองต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ

สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสังคมกีฬา พัฒนาสู่กีฬาอาชีพ ผลักดันชลบุรีเป็นจังหวัดต้นแบบแห่งแรกของประเทศ

สนับสนุนการสร้างเยาวชนกีฬากล้าพันธุ์ใหม่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ด้วยแรงบันดาลใจ “ชลบุรี เอฟซี”

สนับสนุนกิจกรรมการฝึกทักษะ การแข่งขันกีฬา

สนับสนุนการเพิ่มสนาม อุปกรณ์กีฬา ที่ออกกำลังกาย เครื่องเล่นและแสงสว่าง ที่ได้มาตรฐานให้กับสถานศึกษาและชุมชน

ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กลางกีฬาเพื่อการแข่งขันและจัดมหกรรมกีฬาระดับสากล กระตุ้นการท่องเที่ยวและดึงรายได้เข้าจังหวัด

 

ท่านประธานฯที่เคารพ

       ด้วยนโยบายการบริหารราชการ 9 ด้านดังกล่าวข้างต้นดังที่กระผมได้แถลงต่อที่ประชุมแห่งนี้ กระผมขอเรียนว่าเป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารราชการในอดีตที่ผ่านมาของตัวกระผม พร้อมด้วยทีมงาน ผู้บริหารที่ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญ เข้ามาร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวชลบุรีและจังหวัดชลบุรีของเราอย่างสุดกำลังความสามารถ ด้วยวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และนโยบายตามแนวทางที่ได้เสนอต่อสภาฯ แห่งนี้ เพื่อไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จและภาคภูมิใจร่วมกันสืบต่อไปครับ

       สุดท้ายนี้กระผมขอขอบพระคุณท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ให้เกียรติรับฟังคำแถลงนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในวันนี้ กระผมและทีมงานหวังว่าจะได้รับความร่วมมือและได้รับความไว้วางใจจากท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านสนับสนุนการบริหารงานของกระผม และทีมงานตลอดวาระของการทำงานในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป

 

ขอขอบพระคุณ

วิทยา คุณปลื้ม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี