สถานะ ออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ที่ตั้งและอาณาเขต

 ที่ตั้งและอาณาเขตอาณาเขต

          ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ จังหวัดสมุทรปราการ

          ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดระยอง

          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง

          ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ่าวไทย

 ลักษณะภูมิอากาศ 

          จังหวัด ชลบุรี ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย ทางทิศตะวันตกจึงติดต่อกับทะเลตลอด ตั้งแต่เหนือจรดใต้ ความยาวถึง 156 กิโลเมตร ทำให้อากาศเฉลี่ยทั้งปีอยู่ในระดับปานกลาง คือไม่ร้อนจัดและไม่หนาวจัด และมีฝนตกชุกในช่วงเดือนกรฎาคม- ตุลาคม

 ลักษณะภูมิประเทศ

          จังหวัดชลบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 4,363 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,968,107 ไร่ มีภูเขาทอดอยู่เกือบอลางของจังหวัด เป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินเขา และที่ราบชายฝั่งทะเล ตอนเหนือเป็นที่ราบเหมาะแก่การกสิกรรม ทิศตะวันออกและทิศใต้เดิมเป็นป่าเขา พื้นที่ลุ่มดอน แต่ปัจจุบันเปลี่ยนสภาพจากป่าไม้เป็นที่ดล่งเตียน ใช้เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าว สับปะรด ยางพารา และมะม่วงหิมพานต์ ซึ่งจะพบแหล่งเพาะปลูกเกือบทุกอำเภอ มีชายฝั่งทะเล และหาดสวยงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหลายแห่ง เช่น ชายหาดบางแสน พัทยา เป็นต้น ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินบนทราย ยกเว้นบางส่วนของอำเภอพนัสนิคม และส่วนใหญ่ของอำเภอพานทองจะเป็นดินเหนียว ดินตะกอน แหล่งน้ำธรรมชาติมีน้อย จึงมีปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ ประกอบกับมีการบุกรุกแผ้วถาวป่าสงวนธรรมชาติ ทำให้พื้นที่ ที่มีความอุดมสมบรูณ์เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรมจากการทำไร่ มันสำปะหลัง และไร่อ้อย

 การปกครอง

          ชลบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง อำเภอบ้านบึง อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ อำเภอหนองใหญ่ อำเภอพานทอง อำเภอเกาะศรีชัง และ อำเภอเกาะจันทร์

 ระยะทางจากอำเภอเมือง ไปยังอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดชลบุรี

          ถึงอำเภอบ้านบึง ระยะทาง 14 กิโลเมตร โดยประมาณ

          ถึงอำเภอพานทอง ระยะทาง 24 กิโลเมตร โดยประมาณ

          ถึงอำเภอบางละมุง ระยะทาง 45 กิโลเมตร โดยประมาณ

          ถึงอำเภอบ่อทอง ระยะทาง 56 กิโลเมตร โดยประมาณ

          ถึงอำเภอเกาะจันทร์ ระยะทาง 50 กิโลเมตร โดยประมาณ

          ถึงอำเภอพนัสนิคม ระยะทาง 22 กิโลเมตร โดยประมาณ

          ถึงอำเภอศรีราชา ระยะทาง 24 กิโลเมตร โดยประมาณ

          ถึงอำเภอหนองใหญ่ ระยะทาง 14 กิโลเมตร โดยประมาณ

          ถึงอำเภอสัตหีบ ระยะทาง 86 กิโลเมตร โดยประมาณ

          ถึงอำเภอเกาะศรีชัง ระยะทาง 35 กิโลเมตร โดยประมาณ หมายเหตุ (เดินทางด้วยเรือจากท่าเรือศรีราชา)